STATUT FUNDACJI ROZWOJU SZTUKI SONORIS

tekst jednolity z dnia 07-06-2013 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Sztuki – Sonoris”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Mirosława Szymańskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Piotra Tomaszek w kancelarii notarialnej w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 36/3, kod pocztowy 31-128, rep. a nr 8666/2012 w dniu 12 czerwca 2012 roku.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego; działalność ta jest wyłącznie statutową działalnością fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyniku, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłączenie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na realizacją celów statutowych.
5. Fundacja dla wykonania zadań statutowych może tworzyć stałe lub czasowe placówki na terenie całego kraju, przystępować do spółek lub fundacji na zasadach ustalonych przez radę fundacji.

§ 5

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi „Fundacja Rozwoju Sztuki – Sonoris”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie działalności „Chóru Polskiego Radia”
2. Działanie na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej oraz twórczości artystycznej, w szczególności sztuki chóralnej.
3. Działanie na rzecz kultywowania i upowszechniania narodowego i światowego dorobku muzycznego.
4. Inicjowanie i wspieranie działań szerzących wiedzę społeczną o roli kultury muzycznej w zbliżeniu narodów, tworzenie wspólnego dziedzictwa Europy.
5. Działanie na rzecz tworzenia i rozwoju kameralistyki wokalnej oraz zespołów chóralnych.
6. Działanie na rzecz rozwoju kwalifikacji osobistych artystów-śpiewaków.
7. Wspieranie działań badawczych oraz stworzenie technicznego zaplecza służącego utrwalaniu i promowaniu dzieł muzycznych wraz z działalnością fonograficzną.
8. Inicjowanie oraz realizacja działań na rzecz rozwoju sztuki synkretycznej.
9. Wspieranie idei ponadgranicznej współpracy oraz rozwijanie nowych projektów muzycznych i artystycznych w konwencji Nowych Form Sztuki.
10. Promowanie postawy Obywatela Kultury, świadomego uczestnika i twórcy życia kulturalnego społeczeństwa jako uzupełnienie polityki społecznej państwa.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Inicjowanie i organizacja wydarzeń artystycznych typu: koncerty, festiwale, warsztaty, konkursy, itp. o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
2. Współpraca z kompozytorami polskimi i zagranicznymi, promowanie młodych twórców.
3. Współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju zajmującymi się animacją życia kulturalnego.
4. Tworzenie technicznego zaplecza służącego utrwaleniu i promowaniu dzieł muzycznych.
5. Współpraca z polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, innymi placówkami naukowymi i edukacyjnymi w zakresie realizacji projektów badawczych, edukacyjnych oraz szkoleniowych.
6. Eksploracja oraz przywrócenie do obiegu kulturowego polskich dzieł muzycznych zapomnianych bądź nieodkrytych.
7. Współpraca z autorytetami naukowymi w zakresie pilotażu projektów badawczych.
8. Realizacja szkoleń krajowych i międzynarodowych dedykowanych zespołom wokalnym.
9. Organizacja konferencji i seminariów związanych z działalnością edukacyjną, szkoleniową, badawczą oraz artystyczną.
10. Umożliwianie współpracy różnorodnych środowisk i instytucji oraz organizacji NGO w projektach partnerskich jako odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie edukacji kulturalnej społeczeństwa.
11. Wzmacnianie tożsamości narodowej i kulturowej poprzez tworzenie i pielęgnowanie rodzimej tradycji – działania na rzecz propagowania wartości patriotycznych w kulturze muzycznej.
12. Rozbudzanie i rozwijanie potencjału artystycznego u dzieci i młodzieży, w szczególności z obszarów defaworyzowanych.
13. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
14. Troska o polskie dziedzictwo, kultywowanie i upowszechnianie polskiej kultury muzycznej w środowiskach polonijnych.
15. Prowadzenie działalności wydawniczej i producenckiej.
16. Zamawianie dzieł sztuki oraz ich promocja.
17. Działanie na rzecz ochrony praw do artystycznych wykonań, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania właściwymi ze względu na pola eksploatacji i rodzaj prowadzonej przez Fundację działalności artystycznej, w zakresie monitoringu korzystania z ich artystycznych wykonań i repartycji.
18. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
19. Finansowanie celów ukierunkowanych na realizację celów Fundacji.

§ 8a

1. Fundacja może w ramach prowadzonej działalności statutowej tworzyć wyodrębnione jednostki organizacyjne, w szczególności jednostki działające w sferze kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami.
2. Jednostki, o których wyżej wyodrębnione są na zasadach samofinansowania.
3. Jednostki działając w strukturze organizacyjnej Fundacji podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu jednostki oraz powołaniu i odwołaniu jej kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. Na kierownika jednostki może zostać powołany jeden z członków Zarządu Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji jednostki podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nas ich działalnością.
6. Kierownik jednostki jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Dla zbycia majątki trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Kierownik jednostki jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania jednostki oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny jednostki, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł), z czego 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) jest przeznaczone na cele statutowe Fundacji, a kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) przeznaczona jest na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i subwencji osób prawnych,
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. środków bezzwrotnych pochodzących z UE, w tym środków funduszy strukturalnych i pochodzących z projektów wspólnotowych,
f. dochodów z majątku fundacji,
g. odsetek bankowych,
h. dochodów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych fundacji.
4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting i podobna działalność)
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.20.Z Działalność fotograficzna
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

§ 15

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nas ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Dla zbycia majątki trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 16

– skreślony –

Rozdział V. Władze Fundacji

§ 17

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 18-20

– skreślony –

Zarząd

§ 21

1. Zarząd fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, w osobie Fundatora lub w osobie przez niego powołanej.
2. Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Fundator na dwuletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,
3. Do wyłącznych kompetencji Fundatora należą:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, w tym o powołaniu likwidatora,
e. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
f. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji z wyłączeniem wynagrodzenia Prezesa Zarządu o ile jest nim Fundator oraz wytycznych co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
4. Jeżeli Fundator pełni funkcje Prezesa Zarządu pobiera za pełnienie funkcji wynagrodzenie w wysokości uchwalonej uchwałą pozostałych członków Zarządu w wysokości nie niższej niż najwyższe wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 24

Rada Patronacka

1. W Fundacji może zostać powołana Rada Patronacka.
2. Rada Patronacka jest organem doradczo-opiniującym dla Zarządu.
3. Rada Patronacka składa się z osób wspierających cele i program działania Fundacji, którzy na zaproszenie Fundatorów wyrażą zgodę na uczestnictwo w Radzie.
4. Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje z chwilą rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.
5. Liczba członków Rady nie jest limitowana.
6. Rada Patronacka działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
7. Członkowie rady patronackiej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

§ 25

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających wspólnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 30 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.
3. W przypadku gdy Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu Zarząd może ustanowić pełnomocnika fundacji, który będzie ją reprezentował w czynnościach zawieranych pomiędzy fundacją a Prezesem Zarządu oraz pomiędzy fundacją a Fundatorem działającym jako osoba trzecia.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 26

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
2. W razie śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana, która obejmuje również funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, w miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców, która obejmuje również funkcję Prezesa Zarządu. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.

§ 27

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję Fundator.

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.